Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Klikając "Zamknij" zgadzasz się na zapisywanie plików "cookies". Więcej informacji o plikach "cookies", a także wskazówki, jak wyłączyć ich zapisywanie, znajdziesz na stronie: Polityka plików "cookies". zamknij

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

§ 1.WSTĘP

1.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży sprzedaży i dostawy, zwane dalej OWSiD stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.

2.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy zwane dalej w skrócie OWSiD, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy towaru oferowanych przez SILKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Okulickiego 7/9 lok. B76/7,05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy posiadająca NIP 1231322230, REGON 0000631111 (zwanym dalej Sprzedającym), choćby przy kolejnej sprzedaży (dostawie) nie były powtórnie przekazane Kupującemu, z wyłączeniem umów zawieranych z Konsumentami.

3.Do umów sprzedaży lub dostawy towarów przez Sprzedającego na rzecz ich nabywcy (dalej zwanego Kupującym) nie mają zastosowania żadne inne ogólne warunki, wzory, regulaminy, którymi posługuje się Kupujący.

4.Nawet jeżeli znając odmienne OWSiD Kupującego Sprzedający dostarcza swoje produkty bez zastrzeżeń, to takie odmienne OWSiD Kupującego mają moc obowiązującą tylko i na tyle, jeżeli i na ile zostaną one potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego, jako obowiązujące zamiast niniejszych OWSiD.

§ 2.ZAWARCIE UMOWY

1.Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

2.Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje po uzgodnieniu z Kupującym: cen, warunków płatności i dostawy, przygotowaniu graficznego projektu produkcyjnego, wystawieniu Faktury Proforma i otrzymaniu przedpłaty na rachunek Sprzedającego lub po spełnieniu innych warunków płatności, jeśli takie zostały ustalone i wspólnie zaakceptowane.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu.

4.Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego oznacza akceptację niniejszych OWSiD.

5.Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich.

6.Kupujący zwalnia Sprzedającego ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia takiego prawa.

7.Kupujący może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin od dnia akceptacji projektu produkcyjnego.

8.W tym przypadku Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami, które wydał w celu przygotowania realizacji zamówienia.

9.Propozycje, wyceny, ogłoszenia, cenniki, prospekty, katalogi itp. które pochodzą od Sprzedającego mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty, która wiąże Sprzedającego.

§ 3.PRZYGOTOWALNIA, PROJEKT GRAFICZNY, PRÓBNY PRODUKT

1.Sprzedający przygotuje graficzny projekt produkcyjny w oparciu o dostarczony przez Kupującego materiał źródłowy.

2.Kupujący zapewnia i odpowiada za to, że przysługuje mu prawo własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do utworów, elementów graficznych, rysunków, wzorów, logotypów, zdjęć itp. przekazywanych w materiale źródłowym Sprzedającemu w celu ich wykorzystania przy projektach graficznych, bądź prawo do korzystania z tych utworów we wspomnianym zakresie, w tym ich wykorzystania do wykonania nadruków, znakowań zamawianych przez Kupującego.

3.Dostarczony przez Kupującego materiał graficzny powinien spełniać poniższe wymogi:

Materiał graficzny, projekt (logo oraz teksty) przygotowany w grafice wektorowej format: cdr, eps, pdf, ai.

Kolory określone wg wzornika Pantone dla materiałów powlekanych (Coated).

4.Nie podanie kolorów wg wzornika jest jednoznaczne z akceptacją produktu wraz z jego odchyleniami od pierwotnego projektu.

5.Kupujący może zamówić u sprzedającego wykonanie próbnego produktu.

6.Próba obejmuje wykonanie 1-5 sztuk wg projektu Kupującego.

7.Reklamacje związane z wykonaniem próbnego produktu nie będą uwzględniane, jeżeli projekt został zaakceptowany.

8.Koszt wykonania próbnego produktu ustalany w zależności od rodzaju produktu, 300zł dla opasek silikonowych. Koszt próbnego produktu będzie częściowo odliczony od zamówienia (refundacja kosztu matryc).

9.Matryce pozostają własnością Sprzedającego. Przy powtórnych zamówieniach, tylko w niektórych przypadkach istnieje możliwość powtórnego wykorzystania matryc.

10.Tolerancja w zakresie wymiarów wytworzonego produktu 0.1-1.0mm.

11.Jeśli po wykonaniu próbnego produktu nastąpiła zmiana w projekcie, wówczas koszt próby nie będzie odliczony.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo modyfikacji projektu i dopasowania go we właściwy z punktu widzenia technologii sposób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym.

13.Znakowanie nadrukiem, nadruk na produkcie jest mniej trwały może ulegać starciu, zdrapaniu co nie podlega reklamacji.

14.Barwa wynikowa zależna jest od podłoża.

15.Tolerancja znakowania nadrukiem 5% w zakresie wielkości i rozmieszczenia znakowania.

16.Tolerancja do 2 odcieni w zakresie znakowania kolorem.

17.Na życzenie Kupującego grafik Sprzedającego może przygotować projekt graficzny z uwzględnieniem wytycznych Kupującego.

18.Opłata za przygotowanie projektu graficznego 300zł netto, w tym 3 poprawki. Koszty przygotowania graficznego projektu produkcyjnego refundowane przy złożeniu zamówienia.

19.Sprzedający pozostaje właścicielem kreacji, wizualizacji iprojektu produkcyjnego wykorzystywanie bez zgody właściciela jest naruszeniem praw autorskich.

20.W przypadku gdy przy realizacji umowy powstałby nowy utwór, a w szczególności projekt produkcyjny, choćbyprzy wykorzystaniu elementów graficznychprzekazanych do wykorzystania do wykorzystania przez Kupującego, w braku odmiennej umowy, Kupujący nie będzie uprawniony do wykorzystania tego utworu – poza egzemplarzami tego utworu dostarczanymi przez Sprzedającego. Autorskie prawa majątkowe do takich utworów, a w szczególności projektów, wzorów nadruku,znakowania,matryc,pozostawaćbędą przy Sprzedającym. Ich przeniesienie na Kupującego bądź udzielenie upoważnienia do ich wykorzystania wymaga każdorazowo zawarcia stosownej umowy, określającej wynagrodzenie z tego tytułu.

21.Sprzedający może wykorzystać próbki produktów oraz umieszczone na nich nadruki, znakowania wyprodukowanych przez Sprzedającego na zamówienie Kupującego (min w katalogach, ulotkach, firmach reklamowych, wzornikach nadruków, na targach, w tym o zasięgu międzynarodowym oraz na stronach internetowych, itp.).

22.Jeżeli w związku z realizacją umowy przez Sprzedającego powstaną rozwiązania mające przymiot wynalazku wzory przemysłowego lub wzoru użytkowego, prawa własności przemysłowej do tychże rozwiązań, przysługują Sprzedającemu.

§ 4.WARUNKI DOSTAWY

1.Sprzedający gwarantuje dochowanie przyjętego przez siebie terminu dostawy (wydania towarów) zgodnie ze swoimi możliwościami i pod warunkiem, że Kupujący terminowo wywiązuje się z własnych zobowiązań wobec Sprzedającego.

2. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy lub świadczenia.

3.Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe. 

4.Sprzedający jest uprawniony do dokonywania nieuciążliwych dostaw częściowych lub częściowego wykonywania sług.

5.Kupujący zobowiązany jest do przejęcia lub odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o dostępności w magazynach Sprzedającego lub jego wydaniu spedytorowi lub przewoźnikowi.

6.W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw.

7.Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.

8.Sprzedający może żądać od Kupującego pokrycia kosztów przechowania, według stawki 4% ceny netto towaru za każdy tydzień przechowywania. Jeżeli opóźnienie to przekroczy 60 dni, Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty ceny towaru, którego dotyczy opóźnienie przed jego wydaniem.

9.Z chwilą gdy okres tego opóźnienia przekroczy 90 dni, Kupujący traci prawo żądania wydania towaru, a Sprzedający nabywa prawo swobodnego rozporządzenia tak przechowywanym towarem, w tym jego zniszczenia, nie tracąc przy tym roszczenia wobec Kupującego o zapłatę ceny tego towaru.

10.Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedający zastrzega sobie tolerancję dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 2%. Towar sprzedawany jest wg jednostek sprzedaży wyrażony w mb, szt lub kg.

11.Sprzedający dostarcza Kupującemu towar z zakresu aktualnie oferowanego przez Sprzedającego asortymentu.

12.Właściwości towarów będą zgodne ze specyfikacją wyraźnie podawaną przez Sprzedającego w przesyłanych przez Sprzedającego dokumentach odnoszących się do konkretnej dostawy, zamówienia (kartach, atestach, certyfikatach, itp.) Żadne inne zapewnienie co do właściwości, w tym przydatność do konkretnego zastosowania, nie jest udzielane i nie może być przedmiotem domniemania.

13.Jeżeli Kupujący nie przyjmie dostawy, wówczas Sprzedającemu, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i dochodzenia odszkodowania.

14.W każdym wypadku, w razie odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy Sprzedaży z powodu nie przyjęcia dostawy lub niewykonania/niewłaściwego wykonania Umowy Sprzedaży przez Kupującego, Sprzedający może zażądać kary pieniężnej w wysokości 10% ustalonej wartości dostawy (kwoty faktury), bez przedstawienia dowodów poniesionej szkody, od której odstąpiono lub której Kupujący nie wykonał lub wykonał niewłaściwie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

15.Zamiast realizacji powyższego uprawnienia, Sprzedający może według własnego uznania, w ramach rozsądnie przedłużonego i uzgodnionego z Kupującym terminu dostawy, przeprowadzić podobną dostawę zgodnie z ustalonymi wcześniej.

16.W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Sprzedającego obowiązują następujące wzajemne uregulowania; Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedający nie miał wpływu (ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg itp.). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

17.Termin realizacji dostaw w oparciu o fracht Sprzedającego realizowany jest z dokładnością do 1 dnia. 

§ 5.REALIZACJA DOSTAWY I PRZEJŚCIE RYZYKA

1.Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet. 

§ 6.DOKUMENTACJA DOSTAWY

1.Dostawa (wydanie) każdej partii towarów będzie udokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania (WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

2.Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu lubprzyjęciu towaru, w miejscu jego wydania lub przyjęcia, przy udziale przedstawiciela Kupującego (przy czym za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Kupujący, w tym także przewoźnik działający na rzecz Kupującego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy przewozie) i Sprzedającego (przy czym za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Sprzedający, w tym także przewoźnik działający na rzecz Sprzedającego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy przewozie).

3.Braki ilościowe towarów oraz widoczne ich wady (w tym uszkodzenie opakowania) powinny być określone w dowodzie wydania, liście przewozowym bądź innym dokumencie potwierdzającym przekazanie towaru, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu tych braków i wad widocznych. O ewentualnych wadach ukrytych Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w terminie 14 dni od daty wysłania towaru, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

4.Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość (właściwości) towaru, dołączone będą do wysyłanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

§ 7.CENY I PŁATNOŚCI

1.Strony zgodnie oświadczają, iż Kupujący zapłaci Sprzedającemu za dostarczone wyroby należność w terminie i według cen jednostkowych określonych w aktualnej ofercie Sprzedającego. Zastosowanie innej, niższej ceny wymaga każdorazowo wyraźnej akceptacji Sprzedającego. W tym zakresie nie można domniemywać milczącej akceptacji Sprzedającego.

2.Sprzedający jest uprawniony do dokonywania rozliczeń częściowych i żądania płatności zaliczkowych.

3.Jeśli strony nie umówiły się inaczej, każda cena, którą zawarto w ofercie, katalogu, potwierdzeniu lub innym dokumencie pochodzącym od Sprzedającego, jest ceną netto. Cena ta nie obejmuje w szczególności kosztów ubezpieczenia, opłat i ceł, podatku (takich jak podatek VAT), kosztów przewozu, rozładunku, które będą ponoszone przez Kupującego. Cena zostanie tez powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

4.W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 5dni roboczych (w tym w zapłacie ceny towarów wcześniej dostarczonych i odsetek za opóźnienie), Sprzedający ma prawo wstrzymać dalszą produkcję i/lub dalsze dostawy towaru. Sprzedający ma także prawo wstrzymać dalsze dostawy towaru w przypadku, gdy łączna wartość zobowiązań (wymagalnych i niewymagalnych) z tytułu zapłaty ceny towarów przewyższa ustalony przez Sprzedającego limit kredytu kupieckiego. W takich przypadkach Sprzedający ma też prawo uzależnić wydanie kolejnych partii towaru od wcześniejszej zapłaty ceny tego towaru (przedpłaty). Ponadto Sprzedający może także w takich wypadkach odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym zamówień Kupującego dotąd niezrealizowanych, jak również zażądać zapłaty ceny towaru już wytworzonego dla Kupującego, choćby termin dostawy towaru lub płatności za tenże towar jeszcze nie nadszedł oraz wstrzymać się z wydawaniem towaru do czasu zapłaty ceny. 

5.Wysokość limitu kredytu kupieckiego określa Sprzedający wedle swojego swobodnego uznania. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany limitu kupieckiego w każdym czasie, bez zgody Kupującego, a w szczególności stosowanie do zmian wysokości aktualnego limitu ubezpieczenia wierzytelności wobec Kupującego.

6.W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z odbiorem towarów i opóźnienie to przekracza 30 dni, Sprzedający ma prawo wysłać towar Kupującemu na jego koszt lub domagać się zapłaty ceny wytworzonego na zamówienie Kupującego towarów mimo ich nie odebrania przez Kupującego. Jeżeli opóźnienie powyższe przekroczy 60 dni, a Kupujący nie odbierze stawianego mu do dyspozycji przez Sprzedającego, Kupujący traci prawo żądania wydania towaru, które Sprzedający może zutylizować, bądź rozporządzić nimi w inny sposób, co nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny zamówionego, a nie odebranego towaru.

7.Do chwili dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za dostarczone wyroby, pozostają one własnością Sprzedającego.

8.Faktury wystawione przez Sprzedającego są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze.

9.W wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości w części niezrealizowanego zamówienia.

10.W wypadku wycofania zamówienia dot. dostawy towaru na zlecenie wysokość kary umownej wynosi 100% wartości towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

11.Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty u Sprzedającego.

12.Za uregulowanie należności związanych z realizacją zamówienia uznaje się przelew na konto na podstawie faktury pro formy lubdokumentuzamówienia.

13.Pierwsza płatność przedpłatą 100%

14.Przy wszystkich zamówieniach o wartości mniejszej niż 1000 zł netto nie stosujesię płatności częściowej lub z odroczonym terminem spłaty.

15.Sprzedający dopuszczaprzed uruchomieniem produkcji przedpłatę50% wartości zamówienia złożonegoprzez stałych klientów, pozostała do zapłaty kwota płatna przed wysyłką towaru lub za pobraniem przy odbiorze towaru.

§ 8.GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

2.Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem Dowód Dostawy Wz dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

3.W przypadku ujawnienia wad przez Kupującego w dostarczonych wyrobach, objętych zakresem i w terminie udzielonej przez Sprzedającego gwarancji, Sprzedający po przeprowadzeniu oceny jakości i uznaniu reklamacji, zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, bądź zwrotu ceny wadliwego i zwróconego towaru.

4.Rozliczenie kosztów wadliwego towaru następuje w ciągu 14 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego istnienia stwierdzonych wad (faktura korygująca).

5.Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o wadach innych niż ukryte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od odbioru towaru, zaś o wadach ukrytych – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od ujawnienia wady. Zawiadomienie o wadach musi zostać dokonane w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego. Do zawiadomienia o wadach należy dołączyć odpis z rejestru handlowego potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonym notarialnie odpisie. Przekroczenie powyższych terminów lub niezachowanie ustalonej formy skutkuje utratą roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz nienależytego wykonania umowy.

6.Za wadę fizyczną towarów uznaje się wyłącznie niezgodność towarów z ich właściwościami oznaczonymi wyraźnie w umowie, specyfikacji, projekcie produkcyjnym lub innych dokumentach związanych z zamówieniem.

7.Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy Wz.

8.Kupujący w piśmie reklamacyjnym zobowiązuje się wskazać ilość reklamowanych wyrobów, ich rodzaj, nr zamówienia, nr faktury VAT, nr partii, pozycję oraz konkretną przyczynę reklamacji. Zwrot towaru powinien być uzgodniony za Sprzedającym po uzupełnieniu przez Kupującego stosownych dokumentów, zgodnie z wymogami Sprzedającego. Niezastosowanie wymogów formalnych reklamacji skutkuje nieuwzględnieniem reklamacji i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

9.W razie zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane towary dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Sprzedającego na miejscu dostawy lub w siedzibie Kupującego, a w razie potrzeby udostępnić próbkę reklamowanego towaru celem poddania jej stosownym badaniom. Kupujący odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego wyrobu na czas transportu.

10.Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w dokumentach towaru. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

11.Towar pochodzący od Sprzedającego należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, czystych, suchych i przewiewnych. Należy je zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Za powstałe wady i niezgodności w wyniku złego przechowywania Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści, chyba że wynikają one z winy umyślnej.

13.Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów nie może przewyższyć ceny towarów dotkniętych wadliwością, z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność ta ulega zmniejszeniu, w takim zakresie (do takich granic, kwot, roszczeń itp) w jakim objęta jest ochroną ubezpieczeniową udzieloną Sprzedającemu na mocy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku powstania roszczeń w wyższej wysokości lub o szerszym zakresie Kupujący oświadcza, że zwalnia Sprzedającego z długu w pozostałym zakresie.

14.Sprzedający i Kupujący wyłączają uprawnienia z tytuły rękojmi na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego 558k.c.

15.Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

16.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

17.Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Kupującego, jeżeli nie wynikają one z możliwej przez Kupującego do udowodnienia premedytacji lub rażącego zaniedbania po stronie Sprzedającego.

18.Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez Sprzedającego wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

§ 9.ZGODY

1.Kupujący wyraża zgodę na zamieszczanie na stronie Sprzedającego i na profilu firmowym Sprzedającego w Mediach Społecznościowych:

• informacji o wykonaniu produktów z podaniem nazwy ich finalnego odbiorcy, nazw tych produktów i opatrujących je napisów (w tym napisów zawierających warstwę słowną znaków towarowych);

• zdjęć lub wizualizacji wykonanych produktów (w tym produktów opatrzonych znakami towarowymi)

• nazwy Kupującego bądź jej skrótu na przesuwającym się pasku;

• znaku towarowego Kupującego zawierającego nazwę Kupującego, jej skrót, bądź niewerbalny element graficzny na przesuwającym się pasku.

2.Kupujący wyrażazgodę na przetwarzanie przez administratora danych tj. SILKO Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów administratora danych, w tym otrzymywania wiadomości e-mail na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody umożliwia korzystanie ze specjalnych zniżek na produkty administratora danych.

3.Kupującyoświadcza, że zapoznałsię z Regulaminem sklepu internetowego oraz Polityką prywatności administratora danych.